หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
รายละเอียด

       ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อปรึกษาหารือและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร นั้น

       ในการนี้ หน่วยประชาสัมพันธ์จึงประสงค์ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สุขุม อัศเวศน์ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ คณะเกษตรศาสตร์

ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 20 ส.ค. 2561 - 20 ส.ค. 2561
เวลา 13:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ จำนวนผู้ลงทะเบียน 16 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1นางสาวฐิติมา วงษ์วาน2018-08-16 11:28:27
งานบริหารทั่วไป
2นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก2018-08-15 11:32:21
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
3นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น2018-08-16 15:58:21
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
4นายศักดิ์ชัย พิรักษ์2018-08-16 09:59:54
5นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ2018-08-16 10:02:03
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
6นายมานพ เปี้ยพรรณ์2018-08-15 11:18:02
7นางสาวภูษิตา จันทิมา2018-08-15 15:18:58
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
8นายทินกร ใจมา2018-08-16 15:00:06
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
9อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล2018-08-15 11:47:14
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
10นายจรีเมธ อังกสิทธิ์2018-08-17 09:22:41
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
11นายณัฐพล แสนศิริ2018-08-15 07:19:41
12นางสาวนาตยา ใจปัญญา2018-08-16 10:53:20
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
13นางสาวศศิรินทร์ อธิมา2018-08-15 10:13:39
14นายฐิติกร นิธิธนรพี2018-08-15 10:13:48
ห้องสมุด
15นางสาวอรพรรณ การคนซื่อ2018-08-15 08:39:21