หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561
รายละเอียด
ห้อง ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
วันที่ 16 ก.ค. 2561 - 16 ก.ค. 2561
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 จำนวนผู้ลงทะเบียน 13 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล2018-07-05 13:33:11
2ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2018-07-12 13:08:52
งานบริหารทั่วไป
3นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์2018-07-10 08:40:00
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
4ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี2018-07-10 08:39:18
5รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์2018-07-10 08:39:28
6ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม2018-07-10 08:40:14
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
7ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์2018-07-05 11:12:53
8ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล2018-07-10 08:37:54
9ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2018-07-10 08:39:44
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
10ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2018-07-10 08:38:42
11อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ2018-07-10 10:32:40
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
12อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร2018-07-05 13:52:15
13อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม2018-07-09 13:06:03