หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และช่วยวิชาการ)
รายละเอียด

12.45 – 13.00 น.              ลงทะเบียน

13.00 – 15.30.น.              คณบดี/ผู้บริหาร ชี้แจงนโยบายการบริหารคณะฯ

                                      การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

                                      และการมีส่วนร่วมของบุคลการ

                                     ในการขับเคลื่อนเพื่อให้วิสัยทัศน์ของคณะฯ บรรลุผลสำเร็จ

15.30 – 16.00 น.              ตอบข้อซักถาม

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
เวลา 13:00 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และช่วยวิชาการ) จำนวนผู้ลงทะเบียน 59 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง2018-07-09 08:17:27
2อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี2018-07-02 16:56:34
3รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล2018-07-02 17:26:26
4ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2018-07-05 08:59:34
5นางสาวฐิติมา วงษ์วาน2018-07-04 12:19:49
6นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ2018-07-04 13:28:36
7นางสาวสิริญา คัมภิโร2018-07-04 13:28:53
8อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง2018-07-04 13:51:54
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
9นางสาวชลธิชา ใจมาแก้ว2018-07-09 08:56:42
10นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ2018-07-06 12:38:20
11ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์2018-07-05 13:09:47
12ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี2018-07-02 12:50:30
13รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย2018-07-02 13:15:21
14รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด2018-07-02 13:15:27
15ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี2018-07-03 16:02:49
16นายกมล ทิพโชติ2018-07-04 16:29:27
17ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ2018-07-09 10:49:34
18ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์2018-07-09 10:50:46
19ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง2018-07-10 22:09:14
20อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์2018-07-11 12:18:09
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
21รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์2018-07-05 17:50:55
22รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร2018-07-05 14:24:08
23อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ2018-07-05 13:01:05
24ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล2018-07-05 10:43:20
25อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล2018-07-05 10:28:28
26อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล2018-07-02 12:32:55
27อ.ดร.สุกิจ กันจินะ2018-07-02 12:33:13
28ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล2018-07-02 16:49:27
29อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว2018-07-03 12:16:21
30อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย2018-07-03 12:42:39
31ผศ.ดร.กมล งามสมสุข2018-07-11 10:48:41
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
32รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย2018-07-09 08:18:29
33อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง2018-07-08 12:36:06
34อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม2018-07-05 15:37:43
35ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก2018-07-02 19:39:23
36อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม2018-07-02 22:06:34
37นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ2018-07-11 14:02:41
38นางสาวพิมพร คำทวี2018-07-11 14:02:53
39นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์2018-07-11 14:03:04
40นายสุชาติ แซ่ห่าง2018-07-11 14:03:27
41นายนภสินธุ์ สมมิตร2018-07-11 14:03:38
42นายอภิชาติ ศรีภัย2018-07-11 14:04:00
43นางสาววิภาสิริ ไชยพูน2018-07-11 14:06:26
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
44ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2018-07-04 15:43:26
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
45นางกุหลาบ อุตสุข2018-07-09 08:40:36
46นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล2018-07-06 09:53:22
47ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว2018-07-05 14:40:13
48นายฐานิต ศาลติกุลนุการ2018-07-03 11:57:26
49นายฐากูร ปัญญาใส2018-07-09 14:20:37
50นางกุศล ทองงาม2018-07-09 14:23:14
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
51นางสาวนิธิ ไทยสันทัด2018-07-09 10:58:07
52นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ2018-07-09 11:04:26
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
53อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม2018-07-05 08:00:36
54นางพัชรินทร์ ปลุกเสก2018-07-09 09:21:27
55นางสาวบุณรดา ไชยกันทา2018-07-09 09:21:39
56นายสมศักดิ์ จีรัตน์2018-07-09 13:33:27
57นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์2018-07-09 13:33:37
58ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา2018-07-09 13:33:48
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
59นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ2018-07-03 17:06:32