หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลงศัตรูในบ้านและที่ทำงาน”
รายละเอียด
กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลงศัตรูในบ้านและที่ทำงาน”
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ และภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
-----------------------------------------

08.30 – 08.45 น.        ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น.        พิธีเปิด โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
09.00 – 12.00 น.        - บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลงศัตรูในบ้านและที่ทำงาน
                                - ตอบข้อซักถาม 
                                วิทยากร : นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ
12.00 – 13.00 น.        - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 16.00 น.           - ฝึกปฏิบัติการป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลงศัตรูในบ้านและที่ทำงาน
                                วิทยากร :  1. นายเจนณรงค์ พลฤทธิ์
                                               2. นายวัชระ มาลา


(อาหารว่างบริการในห้องประชุม)

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ และภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
วันที่ 13 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลงศัตรูในบ้านและที่ทำงาน” จำนวนผู้ลงทะเบียน 25 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2018-07-05 13:52:41
2นายประเสริฐ จำปาอิน2018-07-05 13:52:49
3นายชรินทร์ สมบุญโสด2018-07-05 13:50:43
4นายอินทร ผางแดง2018-07-05 13:50:51
5นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์2018-07-05 13:50:27
6นายอินสอน บุญยืด2018-07-05 13:50:35
7นายกิตติชัย ทิพย์ทา2018-07-05 13:50:00
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
8นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี2018-07-10 14:26:19
9นายนิกร วงศ์แสนสุข2018-07-10 14:26:31
10นายยืนยง สีหาพันธ์2018-07-10 14:26:41
11นายธนาฤทธิ์ ทิพจร2018-07-10 14:26:48
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
12นายสุภาพ ศิริวรรณา2018-07-03 08:14:46
13นายสุรชาติ มุนินทร์2018-07-03 08:15:09
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
14นายวรพล สิห์โราช2018-07-04 09:32:28
15นายบุญส่ง สุวรรณ2018-07-04 09:33:45
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
16นางปราณี นันตา2018-07-05 09:44:02
17นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2018-07-05 09:43:36
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
18นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์2018-07-04 10:18:06
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
19นายศรีนวล มีจินา2018-07-09 11:10:31
20นายมนูญ ทรายแก้ว2018-07-09 11:10:55
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
21นายวีระชัย ใจกว้าง2018-07-04 17:22:21
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
22นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว2018-07-09 15:07:13
23นายฤทธิพงษ์ บุญไชย2018-07-09 15:07:35
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
24นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย2018-07-06 12:32:05
25นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย2018-07-06 12:48:18