หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 21 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561
เวลา 13:30 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร จำนวนผู้ลงทะเบียน 19 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1นางสาวสิริญา คัมภิโร2018-05-18 10:20:19
งานบริหารทั่วไป
2นางสาวชิดชนก สิทธิกัน2018-05-15 09:49:49
3นายคุณากร ปัญญะ2018-05-18 10:04:02
4ศุทธิดา มิ่งสกุล2018-05-18 10:33:03
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
5นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น2018-05-10 09:48:29
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
6นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ2018-05-15 09:49:58
7นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์2018-05-18 10:59:07
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
8นายมานพ เปี้ยพรรณ์2018-05-11 10:45:59
9นางสาวภูษิตา จันทิมา2018-05-18 10:36:44
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
10นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ2018-05-17 14:42:45
11นายทินกร ใจมา2018-05-17 14:43:44
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
12อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ2018-05-18 10:54:54
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
13อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ2018-05-18 10:47:56
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
14นายจรีเมธ อังกสิทธิ์2018-05-16 09:14:43
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
15นางสาวนาตยา ใจปัญญา2018-05-16 10:39:57
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
16นางสาวศศิรินทร์ อธิมา2018-05-09 10:56:08
17นายฐิติกร นิธิธนรพี2018-05-18 10:12:23
ห้องสมุด
18นางสาวอรพรรณ การคนซื่อ2018-05-15 15:20:54
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
19นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย2018-05-17 09:30:13