หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)
รายละเอียด

เลื่อนมาจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ห้อง ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง
วันที่ 28 พ.ค. 2563 - 28 พ.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) จำนวนผู้ลงทะเบียน 15 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2020-05-18 15:54:16
2ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2020-05-19 12:34:42
3ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์2020-05-19 12:45:31
งานบริหารทั่วไป
4นางสุดใจ สันธทรัพย์2020-05-18 15:38:11
5นายกิตติชัย ทิพย์ทา2020-05-18 15:38:16
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
6นางสุทธิณี อินถา2020-05-19 08:39:38
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
7นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์2020-05-19 09:01:15
8นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ2020-05-20 11:01:34
9นางสาววิราวรรณ ใจเงิน2020-05-20 11:01:46
10นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ2020-05-20 11:43:07
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
11นางลาลิตยา นุ่มมีศรี2020-05-19 15:10:23
12นางสาวภูษิตา จันทิมา2020-05-20 09:51:41
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
13ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม2020-05-19 13:09:24
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
14ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล2020-05-19 12:27:26
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
15รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก2020-05-18 20:11:22