หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การฝึกอบรม เรื่อง “เทคโนโลยี Drone กับการพัฒนางานเกษตร” สำหรับกลุ่มคณาจารย์และนักวิชาการ
รายละเอียด

กำหนดการฝึกอบรม

เรื่อง เทคโนโลยี Drone กับการพัฒนางานเกษตร

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ และแปลงปลูกพืชข้างอาคารเรียนเดิม

คณะเกษตรศาสตร์

-------------------------

08.15 – 08.30 น.                                ลงทะเบียน

08.30 – 08.40 น.                                กล่าวเปิดโครงการ โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

08.40 – 10.40 น.                                บรรยาย เรื่อง “การใช้ Drone กับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ”

                                                          วิทยากร : ผศ.ดร.ถาวร  อ่อนประไพ อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

10.40 – 12.10 น.                                บรรยายและสาธิต เรื่อง “เทคโนโลยี Drone กับการพ่นสารทางการเกษตร”

                                                          วิทยากร : คุณปรกชล พรมกังวาน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีอากาศยาน บริษัท S.A.T.I Platform จำกัด

12.10 น.                                              รับประทานอาหารกลางวัน

 

 (อาหารว่างบริการในห้องประชุม)

ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ และแปลงปลูกพืชข้างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 31 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
เวลา 08:30 - 12:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การฝึกอบรม เรื่อง “เทคโนโลยี Drone กับการพัฒนางานเกษตร” สำหรับกลุ่มคณาจารย์และนักวิชาการ จำนวนผู้ลงทะเบียน 18 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.พรสุข ชัยสุข2019-07-23 12:29:38
2นางสาวสิริญา คัมภิโร2019-07-24 11:35:35
3นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ2019-07-24 11:42:21
4นางสาวฐิติมา วงษ์วาน2019-07-24 20:39:55
5ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2019-07-25 08:47:58
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
6นายอาทิตย์ กันจินะ2019-07-23 09:34:09
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
7ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ2019-07-19 15:03:54
8ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์2019-07-23 09:57:31
9นายกมล ทิพโชติ2019-07-25 13:53:36
10ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม2019-07-26 16:38:46
11อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์2019-07-26 16:48:53
12นายพงศ์ หลวงมูล2019-07-26 22:26:54
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
13อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ2019-07-19 15:06:02
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
14ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2019-07-19 16:12:44
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
15นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล2019-07-25 08:20:18
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
16ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน2019-07-30 10:09:29
17นายถาวร สุภาวงศ์2019-07-30 10:13:42
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
18พนิตนาถ มั่งมูล2019-07-29 12:57:13