หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการจัดการความเครียดเพื่อสร้างสุขในการทำงาน”
รายละเอียด

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          เรื่อง “การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการจัดการความเครียดเพื่อสร้างสุขในการทำงาน”

ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

 

เวลา

กำหนดการ

08.00 – 08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.

กล่าวเปิดโครงการ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

09.00 – 12.00 น.

กิจกรรม Workshop: การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

โดย       อาจารย์สหรัฐ   เจตมโนรมย์

            และผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 2 ท่าน

12.00 น.

เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

กิจกรรม Workshop การจัดการความเครียด : Oasis of Happiness

โดย       อาจารย์สหรัฐ   เจตมโนรมย์

            และผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 2 ท่าน

16.00 น.

สรุป – ปิดโครงการ

* อาหารว่างบริการในห้องประชุม

ห้อง ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ 26 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
เวลา 08:30 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการจัดการความเครียดเพื่อสร้างสุขในการทำงาน” จำนวนผู้ลงทะเบียน 61 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ธนวันต์. จองแหลง2019-07-19 15:54:59
งานบริหารทั่วไป
2นางสาวณัฐกุล ขวัญอ่อน2019-07-22 10:54:30
3นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก2019-07-22 10:54:39
4นางสุดใจ สันธทรัพย์2019-07-22 11:36:36
5นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2019-07-22 11:36:47
6นางวนิดา วงศ์พยอม2019-07-22 11:37:16
7นางศิริวรรณ จินต์จิระนันท์2019-07-22 11:37:29
8นางอัญชลี นากา2019-07-22 11:37:43
9นางสาวชิดชนก สิทธิกัน2019-07-22 11:37:53
10นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์2019-07-23 09:14:49
11นายกิตติชัย ทิพย์ทา2019-07-23 14:05:51
12นายประเสริฐ จำปาอิน2019-07-23 14:06:02
13นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2019-07-23 14:06:12
14นายอินทร ผางแดง2019-07-23 14:06:24
15นายอินสอน บุญยืด2019-07-23 14:06:34
16นายชรินทร์ สมบุญโสด2019-07-23 14:06:45
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
17นางสาวธีรนุช ภัทรกุล2019-07-19 17:52:39
18นายอาทิตย์ กันจินะ2019-07-23 09:37:14
19นางสาวปัทมาศ วิชัยศิริมงคล2019-07-23 13:41:17
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
20นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ2019-07-23 16:10:21
21นางสาววิราวรรณ ใจเงิน2019-07-23 16:11:48
22นางสาวมนสิชา กองเพชร์วัฒนา2019-07-23 16:11:57
23นายพีรภพ สมภมิตร2019-07-24 09:06:55
24นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์2019-07-24 09:07:12
25นายศุภกิจ โพธารินทร์2019-07-24 09:07:42
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
26นางลาลิตยา นุ่มมีศรี2019-07-22 15:15:23
27นายมานพ เปี้ยพรรณ์2019-07-22 15:15:45
28นางสาวอรณิชาณ์ ปารมี2019-07-22 15:16:01
29นางสาวภัทราพร จีนโน2019-07-22 15:16:15
30นางสาวสายสุนีย์ ผ่องใส2019-07-22 15:16:26
31นายทวี จันทรมูล2019-07-22 15:18:29
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
32นางอังคณา กีไสย์2019-07-23 13:06:09
33นางกัลยา ตียาคม2019-07-23 13:07:11
34นางวรางคณา กันทะลา2019-07-23 13:07:23
35นางกัญญาดา สิทธิกล2019-07-23 13:07:47
36นายทินกร ใจมา2019-07-23 13:07:57
37นางสาวนิตยา วงค์ไชย2019-07-23 13:08:09
38นางสาวสุภนิช โตทอง2019-07-23 13:08:31
39นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง2019-07-23 13:08:53
40นางสาวธัญลักษณ์ เพลา2019-07-23 13:09:03
41นางสาวพรไพลิน หนวดคำ2019-07-23 13:09:18
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
42อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล2019-07-19 16:04:47
43นางสาวสังเวียน วัดนางรอง2019-07-24 07:50:03
44รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์2019-07-24 14:55:22
45ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน2019-07-24 15:16:40
46สุภัค วรรณชัยสน2019-07-25 10:34:01
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
47นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่2019-07-23 12:01:08
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
48นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2019-07-23 10:56:41
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
49นางสมจิต ธารารักษ์2019-07-22 10:28:11
50นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์2019-07-22 10:29:55
51นางกุศล ทองงาม2019-07-22 13:10:29
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
52สิทธิพร เสนางาม2019-07-22 10:53:51
53นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม2019-07-23 08:54:04
54นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย2019-07-23 08:54:55
55นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ2019-07-23 08:55:39
56ธันย์ชนก ยอเสน2019-07-23 08:59:35
57พนิตนาถ มั่งมูล2019-07-23 09:01:10
58นางสาวศศิรินทร์ อธิมา2019-07-23 17:11:37
ห้องสมุด
59นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์2019-07-23 11:28:01
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
60นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย2019-07-24 11:24:23
61นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล2019-07-24 11:24:41