หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้า พีอาร์เกษตร มช. สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน"
รายละเอียด

เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์และกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ ให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และเกิดกระบวนการทำงานด้านการสื่อสารองค์กรแบบมีส่วนร่วมและไปในทิศทางเดียวกัน

ห้อง ห้อง AB5-359 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 (ฝั่งสนามบาส)
วันที่ 23 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562
เวลา 08:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้า พีอาร์เกษตร มช. สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน" จำนวนผู้ลงทะเบียน 27 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1นางสาวสิริญา คัมภิโร2019-07-09 11:19:16
2อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี2019-07-10 14:04:12
3ธนวันต์ จองแหลง2019-07-18 12:33:16
สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
4นางสาววิไลพร ธรรมตา2019-07-12 16:33:07
งานบริหารทั่วไป
5นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก2019-07-09 11:16:06
6นางสาวณัฐกุล ขวัญอ่อน2019-07-09 11:16:15
7นางสาวชิดชนก สิทธิกัน2019-07-15 08:41:23
8นายกิตติชัย ทิพย์ทา2019-07-18 09:21:06
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
9นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ2019-07-15 16:05:57
10นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์2019-07-18 09:34:55
11นายพีรภพ สมภมิตร2019-07-18 09:35:06
12นายศุภกิจ โพธารินทร์2019-07-18 09:35:14
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
13นางสาวสายสุนีย์ ผ่องใส2019-07-09 11:35:43
14นางลาลิตยา นุ่มมีศรี2019-07-18 10:49:36
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
15นางกัญญาดา สิทธิกล2019-07-15 13:27:05
16นายทินกร ใจมา2019-07-18 10:37:58
17นางอังคณา กีไสย์2019-07-19 08:22:30
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
18ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล2019-07-09 11:35:07
19นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล2019-07-18 09:17:14
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
20นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2019-07-19 15:44:22
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
21นายฐานิต ศาลติกุลนุการ2019-07-10 09:25:48
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
22นางสาวพิกุล มูลนิลตา2019-07-18 09:18:57
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
23นางสาวนาตยา ใจปัญญา2019-07-09 12:03:47
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
24นางสาวศศิรินทร์ อธิมา2019-07-09 11:15:53
25นายฐิติกร นิธิธนรพี2019-07-09 11:15:58
26นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ2019-07-19 08:31:00
27ธันย์ชนก ยอเสน2019-07-19 08:55:19