หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 18 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 จำนวนผู้ลงทะเบียน 13 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2019-07-04 16:45:45
2รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล2019-07-04 16:52:59
3ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์2019-07-09 13:28:25
งานบริหารทั่วไป
4นางสาวชิดชนก สิทธิกัน2019-07-04 16:50:33
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
5ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม2019-07-06 18:14:39
6ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี2019-07-04 16:50:02
7รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์2019-07-06 18:14:57
8ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์2019-07-09 14:03:18
9อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์2019-07-09 14:51:31
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
10ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล2019-07-04 16:45:39
11ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล2019-07-09 13:28:14
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
12ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก2019-07-08 16:11:25
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
13อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร2019-07-04 16:45:54