หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
รายละเอียด

กำหนดการโครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่  27 มิถุนายน  2562  ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

---------------------

กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ

13.00 – 13.30 น.                ลงทะเบียน

13.30 – 15.30.น.                คณบดี/ผู้บริหาร ชี้แจงนโยบายการบริหารคณะฯ

                                          การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนเพื่อให้วิสัยทัศน์ของคณะฯ บรรลุผลสำเร็จ

15.30 – 16.30 น.                ตอบข้อซักถาม

(อาหารว่างบริการในห้องประชุม)

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
เวลา 13:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 จำนวนผู้ลงทะเบียน 79 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2019-06-24 13:44:46
งานบริหารทั่วไป
2นางสุดใจ สันธทรัพย์2019-06-20 12:42:06
3นางอัญชลี นากา2019-06-20 12:42:14
4นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2019-06-20 12:42:25
5นางสาวชิดชนก สิทธิกัน2019-06-20 12:42:33
6นางวนิดา วงศ์พยอม2019-06-20 12:42:43
7นายสงวน ไชยวัง2019-06-20 12:43:02
8นางศิริวรรณ จินต์จิระนันท์2019-06-20 12:43:14
9นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์2019-06-20 12:43:23
10นางนารินทร์ วงค์มูล2019-06-20 12:43:32
11นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์2019-06-20 12:43:40
12นายกิตติชัย ทิพย์ทา2019-06-20 12:43:54
13นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์2019-06-20 12:44:04
14นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2019-06-20 12:44:12
15นายไพบูลย์ ใบแสง2019-06-20 12:44:20
16นายอินทร ผางแดง2019-06-20 12:44:30
17นายชรินทร์ สมบุญโสด2019-06-20 12:44:39
18นายสัชฌุกร กันทะนัน2019-06-20 12:44:48
19นายพรรษา ชื่นมนุษย์2019-06-20 12:44:56
20นายประเสริฐ จำปาอิน2019-06-20 12:45:06
21นายอินสอน บุญยืด2019-06-20 12:45:14
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
22นายอาทิตย์ กันจินะ2019-06-19 08:58:24
23นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2019-06-19 11:37:57
24นางสาวศิริขวัญ ใจสม2019-06-19 11:38:39
25นายสมโภชน์ อริยจักร์2019-06-19 11:42:45
26นายเอกรัตน์ คงยอด2019-06-19 11:44:07
27นางสาวธีรนุช ภัทรกุล2019-06-19 16:11:46
28นายธวัช คำฝั้น2019-06-24 11:21:22
29นายนพดล ณ เชียงใหม่2019-06-24 11:23:20
30นางสุทธิณี อินถา2019-06-25 09:23:42
31นายวรากรณ์ ใจยา2019-06-25 09:26:38
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
32นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ2019-06-17 14:30:21
33นางสาววิราวรรณ ใจเงิน2019-06-17 14:30:32
34นางสาวมนสิชา กองเพชร์วัฒนา2019-06-17 14:30:38
35นายพีรภพ สมภมิตร2019-06-18 16:11:15
36นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์2019-06-18 16:12:21
37นายศุภกิจ โพธารินทร์2019-06-18 16:12:57
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
38นางลาลิตยา นุ่มมีศรี2019-06-20 11:30:30
39นายมานพ เปี้ยพรรณ์2019-06-20 11:30:39
40นางสาวอรณิชาณ์ ปารมี2019-06-20 11:30:54
41นางสาวภัทราพร จีนโน2019-06-20 11:31:08
42นางสาวสายสุนีย์ ผ่องใส2019-06-20 11:31:18
43นายทวี จันทรมูล2019-06-20 11:31:29
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
44นางสาวชลธิชา ใจมาแก้ว2019-06-17 13:20:10
45นายอดุลย์ ใจอินผล2019-06-22 09:14:56
46นางสาวสังเวียน วัดนางรอง2019-06-24 09:53:40
47นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส2019-06-24 09:54:38
48นางสุภัค วรรณชัยสน2019-06-24 09:55:07
49นางลินจง ตุ้ยแสน2019-06-25 16:22:12
50นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร2019-06-25 16:22:30
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
51นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์2019-06-21 23:16:07
52นายสุภาพ ศิริวรรณา2019-06-24 08:59:49
53นายสุรชาติ มุนินทร์2019-06-25 13:16:01
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
54นางวัลภา วรายุ2019-06-19 10:17:07
55นายวรพล สิงห์โทราช2019-06-19 10:17:28
56นายบุญส่ง สุวรรณ2019-06-19 10:17:41
57นายยงยุทธ ศรีวิชัย2019-06-19 10:17:50
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
58นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2019-06-19 14:46:44
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
59นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2019-06-21 11:13:12
60นางสาวนาตยา ใจปัญญา2019-06-21 11:15:25
61นายสมศักดิ์ จีรัตน์2019-06-21 11:22:47
62นางนันทรัตน์ ก้อนใจ2019-06-24 14:58:58
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
63นายฐิติกร นิธิธนรพี2019-06-24 09:23:00
64ชนิกานต์ นุตรวงษ์2019-06-24 09:23:29
65นายวิธวัช ศรีสมุดคำ2019-06-24 09:29:29
66นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ2019-06-24 09:30:38
67นางสาวศศิรินทร์ อธิมา2019-06-24 09:36:06
68นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์2019-06-24 09:36:31
69นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ2019-06-24 09:36:44
70นางสาวมณีวรรณ ขะเร่แฮ2019-06-24 09:36:59
ห้องสมุด
71นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์2019-06-24 10:00:38
72นางเกศณี ทองเหลื่อม2019-06-24 10:24:58
73นางสาวณัฐทพัสส์ อินทร์ศวร2019-06-24 14:19:03
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
74นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย2019-06-19 15:06:27
75ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล2019-06-19 16:56:21
76นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย2019-06-20 11:14:50
77นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์2019-06-20 11:15:09
78นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล2019-06-20 11:15:17
79นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย2019-06-20 11:15:26