หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และช่วยวิชาการ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
รายละเอียด

กำหนดการโครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่  27 มิถุนายน  ๒๕62 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

---------------------

กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และกลุ่มช่วยวิชาการ

8.45 – 9.00 น.          ลงทะเบียน

9.00 – 11.00.น.        คณบดี/ผู้บริหาร ชี้แจงนโยบายการบริหารคณะฯ

                                 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของบุคลการในการขับเคลื่อนเพื่อให้วิสัยทัศน์ของคณะฯ บรรลุผลสำเร็จ

11.00 – 12.00 น.       ตอบข้อซักถาม

 

(อาหารว่างบริการในห้องประชุม)

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และช่วยวิชาการ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 จำนวนผู้ลงทะเบียน 39 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2019-06-19 09:46:23
2ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2019-06-24 13:43:52
3นางสาวสิริญา คัมภิโร2019-06-25 17:42:21
4นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ2019-06-25 17:42:56
5นางสาวฐิติมา วงษ์วาน2019-06-25 17:43:09
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
6นางสาวชลธิชา ใจมาแก้ว2019-06-18 10:03:10
7ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี2019-06-20 13:05:33
8อรศิลิน คำหมื่น2019-06-21 09:40:13
9ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ2019-06-22 09:13:22
10ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์2019-06-22 09:14:19
11นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ2019-06-24 10:12:31
12อ.ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา2019-06-25 15:17:12
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
13ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล2019-06-25 17:04:58
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
14ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก2019-06-18 09:21:59
15อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม2019-06-18 10:03:50
16อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง2019-06-18 10:38:01
17ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์2019-06-19 10:12:44
18ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี2019-06-19 10:12:52
19อ.ดร.Hien Van Doan2019-06-19 10:13:06
20นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์2019-06-19 10:14:21
21นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ2019-06-19 10:14:30
22นางสาววิภาสิริ ไชยพูน2019-06-19 10:14:40
23อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ2019-06-19 10:23:55
24ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2019-06-24 13:06:01
25อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ2019-06-24 13:06:30
26นางสาวพิมพร คำทวี2019-06-24 13:07:00
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
27อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม2019-06-19 13:56:33
28ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ2019-06-19 22:36:19
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
29นายฐากูร ปัญญาใส2019-06-21 13:40:34
30นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล2019-06-21 13:45:53
31นายฐานิต ศาลติกุลนุการ2019-06-21 13:46:25
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
32นายวิธวัช ศรีสมุดคำ2019-06-24 09:28:54
33นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ2019-06-24 09:37:25
34นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย2019-06-24 09:37:34
35นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม2019-06-24 09:37:44
36นางสาวสิทธิพร เสนางาม2019-06-24 09:39:26
37นางสาวธันย์ชนก ยอเสน2019-06-24 09:39:51
38นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล2019-06-24 09:40:17
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
39ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล2019-06-22 09:28:43