หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร และการผลิต Content ให้น่าสนใจบนสื่อ Social Media
รายละเอียด

กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร และการผลิต Content ให้น่าสนใจบนสื่อ Social Media

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

---------------------

เวลา

รายละเอียด

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 08.45 น.

เปิดการอบรม โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์)

08.45 – 10.15 น.

หัวข้อที่ 1 “หลักการเขียนข่าวและบทความเบื้องต้น”
วิทยากร : อาจารย์พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/
หัวหน้าแขนงวิชาการหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์

10.15 – 10.30 น.

พัก อาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.

หัวข้อที่ 2 “การเขียนและการบริหารสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร”
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

การผลิต Content บนสื่อ Social Media

วิทยากร : คุณผาติ ไวโรจนสกุล

Digital Marketing Consultant – บริษัท H.I.P Digital Studio จำกัด

ผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน

14.00 - 14.15 น.

พัก อาหารว่าง

14.15 – 15.15 น.

การผลิต Content บนสื่อ Social Media

วิทยากร : คุณผาติ ไวโรจนสกุล

Digital Marketing Consultant – บริษัท H.I.P Digital Studio จำกัด

ผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน

15.15 – 16.15 น.

Present – Comment – Q&A

 

ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร และการผลิต Content ให้น่าสนใจบนสื่อ Social Media จำนวนผู้ลงทะเบียน 40 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1นางสาวสิริญา คัมภิโร2019-05-29 14:24:13
2ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล2019-06-10 13:43:14
3นางธนวันต์ จองแหลง2019-06-24 12:31:22
สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
4นางสาววิไลพร ธรรมตา2019-06-24 13:39:25
งานบริหารทั่วไป
5นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก2019-05-29 14:18:36
6นางสาวณัฐกุล ขวัญอ่อน2019-05-29 14:18:42
7นางสาวชิดชนก สิทธิกัน2019-05-29 14:21:34
8นางวนิดา วงศ์พยอม2019-06-21 16:01:18
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
9นางสุทธิณี อินถา2019-05-29 14:19:30
10นายอาทิตย์ กันจินะ2019-05-29 14:19:38
11นางสาวศิริขวัญ ใจสม2019-05-29 14:19:45
12นางสาวธีรนุช ภัทรกุล2019-05-29 14:21:03
13นายวรากรณ์ ใจยา2019-05-29 14:21:13
14นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2019-05-29 14:21:27
15นายเอกรัตน์ คงยอด2019-06-20 15:46:33
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
16นายศักดิ์ชัย พิรักษ์2019-05-29 14:22:09
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
17นางสาวสายสุนีย์ ผ่องใส2019-05-29 14:19:23
18นางสาวภัทราพร จีนโน2019-05-29 14:21:44
19นางสาวภูษิตา จันทิมา2019-05-29 14:22:18
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
20นางอังคณา กีไสย์2019-06-20 09:00:40
21นางสาวสุภนิช โตทอง2019-06-20 09:01:06
22นางสาวพรไพลิน หนวดคำ2019-06-20 09:01:20
23นางสาวธัญลักษณ์ เพลา2019-06-20 09:01:41
24นางสาวนิตยา วงค์ไชย2019-06-20 09:02:36
25นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง2019-06-20 09:09:56
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
26นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล2019-05-29 14:22:01
27นางรสสุคนธ์ ปินตา2019-05-29 14:23:39
28นางสาวศิวาพร แสงศิริ2019-05-29 14:23:47
29นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์2019-05-29 14:23:56
30ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล2019-05-29 14:24:04
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
31อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ2019-06-17 15:35:09
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
32นายฐานิต ศาลติกุลนุการ2019-05-29 14:19:12
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
33นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ2019-06-24 09:31:52
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
34นางสาวนาตยา ใจปัญญา2019-05-29 14:18:51
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
35นางสาวศศิรินทร์ อธิมา2019-05-29 14:18:27
36นายฐิติกร นิธิธนรพี2019-05-29 14:21:51
37นายอธิบดี จินะ2019-05-29 14:22:36
38นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ2019-05-29 14:22:43
39นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์2019-05-29 14:23:31
ห้องสมุด
40นางสาวอรพรรณ การคนซื่อ2019-05-29 14:22:25