หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การฝึกอบรม เรื่อง “หลักการทำ Business Model สำหรับโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้”
รายละเอียด

กำหนดการโครงการฝึกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน  2562 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

---------------------

08.30 – 08.45 น.                ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.                กล่าวเปิด โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

09.00 – 12.00 น.                บรรยาย เรื่อง

- ความสำคัญของการทำ Business Model สำหรับโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้

- ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงในการทำ Business Model

- วิธีการทำ Business Model เบื้องต้น

                                          วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์   ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

12.00 – 13.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

                                     

(อาหารว่างบริการในห้องประชุม)

ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การฝึกอบรม เรื่อง “หลักการทำ Business Model สำหรับโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้” จำนวนผู้ลงทะเบียน 25 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ2019-06-17 15:43:49
2นางสาวสิริญา คัมภิโร2019-06-17 15:44:13
3นางสาวฐิติมา วงษ์วาน2019-06-17 15:51:02
สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
4นางสาววิไลพร ธรรมตา2019-05-24 16:33:42
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
5นางสาว 2019-05-24 16:34:06
6ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี2019-05-29 12:10:20
7นางสาวกวิพร จินะจันตา2019-05-29 15:05:21
8อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข2019-06-05 07:26:47
9ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์2019-06-07 09:07:04
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
10ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล2019-05-27 10:42:45
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
11นายนภสินธุ์ สมมิตร2019-05-29 16:26:55
12นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ2019-05-31 09:15:27
13นางสาวพิมพร คำทวี2019-05-31 09:15:42
14อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ2019-06-17 16:31:09
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
15อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ2019-05-29 15:58:35
16นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2019-05-29 15:58:52
17อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม2019-06-17 18:36:02
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
18นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล2019-05-24 09:07:05
19นายฐานิต ศาลติกุลนุการ2019-06-04 12:15:50
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
20นางนันทรัตน์ ก้อนใจ2019-05-29 09:29:13
21นางสาวนาตยา ใจปัญญา2019-05-29 09:29:25
22ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา2019-05-29 09:29:41
23นายสมศักดิ์ จีรัตน์2019-05-29 09:29:57
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
24ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล2019-05-31 10:25:59
25นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย2019-05-31 10:26:13