หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำ Mind map ไปใช้ในการพัฒนางาน” สำหรับบุคลากรสายช่วยวิชาการ และสายปฏิบัติการ
รายละเอียด

กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การนำ Mind map ไปใช้ในการพัฒนางาน

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม  2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

---------------------

 

12.30 – 12.45 น.                ลงทะเบียน

12.45 – 13.00 น.                กล่าวเปิด โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

13.00 – 15.00 น.                บรรยายเรื่อง “หลักการและประโยชน์ของการทำ Mind map”

                                          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล

15.00 – 17.00 น.                การใช้โปรแกรม Xmind ในการทำ Mind map

                                          โดย นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล

 

(อาหารว่างบริการในห้องประชุม)

ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
วันที่ 2 พ.ค. 2562 - 2 พ.ค. 2562
เวลา 13:00 - 17:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำ Mind map ไปใช้ในการพัฒนางาน” สำหรับบุคลากรสายช่วยวิชาการ และสายปฏิบัติการ จำนวนผู้ลงทะเบียน 52 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1นางสาวสิริญา คัมภิโร2019-04-23 08:40:50
สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
2นางสาววิไลพร ธรรมตา2019-04-25 15:30:35
งานบริหารทั่วไป
3นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2019-04-18 09:33:06
4นางสาวชิดชนก สิทธิกัน2019-04-18 09:33:13
5นางวนิดา วงศ์พยอม2019-04-18 09:33:19
6นางอัญชลี นากา2019-04-18 09:33:26
7นางสาวณัฐกุล ขวัญอ่อน2019-04-24 11:26:07
8นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก2019-04-24 11:26:10
9นายกิตติชัย ทิพย์ทา2019-04-25 13:47:33
10นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2019-04-25 13:47:49
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
11นายวรากรณ์ ใจยา2019-04-18 11:26:38
12นายสมโภชน์ อริยจักร์2019-04-18 12:45:02
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
13นางสาวมนสิชา กองเพชร์วัฒนา2019-04-25 10:04:41
14นางสาววิราวรรณ ใจเงิน2019-04-25 10:05:23
15นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ2019-04-25 10:05:45
16นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์2019-04-25 15:21:24
17นายศุภกิจ โพธารินทร์2019-04-25 15:21:53
18นายพีรภพ สมภมิตร2019-04-25 15:23:13
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
19นายมานพ เปี้ยพรรณ์2019-04-18 10:52:38
20นางลาลิตยา นุ่มมีศรี2019-04-18 10:52:57
21นายทวี จันทรมูล2019-04-18 10:53:07
22นางสาวภัทราพร จีนโน2019-04-18 10:53:58
23นางสาวอรณิชาณ์ ปารมี2019-04-18 10:54:21
24นางสาวสายสุนีย์ ผ่องใส2019-04-18 10:54:36
25นางสาวภูษิตา จันทิมา2019-04-18 13:11:58
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
26นางอังคณา กีไสย์2019-04-29 15:04:15
27นางสาวนิตยา วงค์ไชย2019-04-29 15:04:25
28นางวรางคณา กันทะลา2019-04-29 15:04:51
29นางสาวสุภนิช โตทอง2019-04-29 15:15:47
30นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง2019-04-29 15:15:58
31นายทินกร ใจมา2019-04-29 15:16:20
32นางสาวธัญลักษณ์ เพลา2019-04-29 16:04:52
33นางสาวพรไพลิน หนวดคำ2019-04-29 16:08:02
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
34นางสาว 2019-04-18 11:25:49
35นางสาวสังเวียน วัดนางรอง2019-04-22 12:35:00
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
36นางรสสุคนธ์ ปินตา2019-04-24 15:46:46
37นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่2019-04-24 15:47:43
38นางสาวศิวาพร แสงศิริ2019-04-24 15:47:54
39นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์2019-04-25 11:10:01
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
40นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2019-04-22 11:31:48
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
41นายนเรศ ปินตาเลิศ2019-04-18 10:03:01
42นายจรีเมธ อังกสิทธิ์2019-04-19 10:10:23
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
43นางสาวนาตยา ใจปัญญา2019-04-19 15:05:07
44นางนันทรัตน์ ก้อนใจ2019-04-19 15:48:12
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
45นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ2019-04-17 16:06:32
46ธันย์ชนก ยอเสร2019-04-17 16:07:21
47นางสาวศศิรินทร์ อธิมา2019-04-22 08:58:16
48นายฐิติกร นิธิธนรพี2019-04-22 08:58:25
49นายวิธวัช ศรีสมุดคำ2019-04-22 08:58:38
50นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ2019-04-22 08:58:47
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
51นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล2019-04-23 10:15:28
52นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย2019-04-23 10:15:42