กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 23.30 น.

หัวข้อ การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้ประสานงานสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน)
รายละเอียด

กำหนดการโครงการบรรยายพิเศษ

เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

---------------------

08.30 – 08.45 น.                ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.                กล่าวเปิด โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

09.00 – 10.30 น.                บรรยายเรื่อง “หลักการและเทคนิคในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์”

10.30 – 12.00 น.                การระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนสถานภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน  และการกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์

12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.                บรรยายเรื่อง “เทคนิคการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ”

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

(อาหารว่างบริการในห้องประชุม)

ห้อง/สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 8 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562
เวลา 08:30 - 16:00 น.
กรุณาลงชื่อ*

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้ประสานงานสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน) จำนวนผู้ลงทะเบียน 0 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก