หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้ประสานงานสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน)
รายละเอียด

กำหนดการโครงการบรรยายพิเศษ

เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

---------------------

08.30 – 08.45 น.                ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.                กล่าวเปิด โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

09.00 – 10.30 น.                บรรยายเรื่อง “หลักการและเทคนิคในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์”

10.30 – 12.00 น.                การระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนสถานภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน  และการกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์

12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.                บรรยายเรื่อง “เทคนิคการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ”

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

(อาหารว่างบริการในห้องประชุม)

ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 8 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562
เวลา 08:30 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้ประสานงานสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน) จำนวนผู้ลงทะเบียน 35 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล2019-04-25 16:01:31
2รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน2019-04-25 16:01:42
3ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2019-04-25 16:02:31
4ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2019-04-25 16:02:47
5ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร2019-04-25 16:03:02
สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
6นางสาววิไลพร ธรรมตา2019-04-25 16:02:39
งานบริหารทั่วไป
7นางสุดใจ สันธทรัพย์2019-04-25 16:04:34
8นายกิตติชัย ทิพย์ทา2019-04-25 16:05:57
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
9นางสุทธิณี อินถา2019-04-25 16:04:59
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
10นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์2019-04-25 16:05:47
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
11นางลาลิตยา นุ่มมีศรี2019-04-25 16:04:43
12นางสาวภูษิตา จันทิมา2019-04-25 16:05:28
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
13นางอังคณา กีไสย์2019-04-25 16:05:09
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
14รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์2019-04-25 16:01:16
15ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม2019-04-25 16:01:22
16ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี2019-04-25 16:06:06
17ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ2019-04-25 16:06:16
18ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม2019-04-25 16:06:26
19อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2019-04-25 16:06:35
20อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์2019-04-25 16:35:23
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
21ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2019-04-25 16:01:57
22ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล2019-04-25 16:03:13
23ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล2019-04-25 16:03:20
24ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล2019-04-25 16:03:27
25ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์2019-04-25 16:04:26
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
26ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2019-04-25 16:02:20
27ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก2019-04-25 16:03:38
28นางแสงดาว แบนซิเกอร์2019-04-25 16:03:45
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
29อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร2019-04-25 16:03:54
30อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม2019-04-25 16:04:04
31ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2019-04-25 16:04:18
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
32นายนเรศ ปินตาเลิศ2019-05-01 16:21:58
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
33นางสาวศศิรินทร์ อธิมา2019-04-25 16:05:18
34นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ2019-04-25 16:06:45
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
35ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี2019-04-25 16:05:37