ย้อนกลับ

รายละเอียด

หัวข้อ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
รายละเอียด
หน่วยประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
ห้อง/สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 17/09/2018 - 17/09/2018
เวลา 13:30 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ จำนวนผู้ลงทะเบียน 7 คน

ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1 อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี 2018-09-13 15:23:24
2 นางสาวสิริญา คัมภิโร 2018-09-14 08:13:04
งานบริหารทั่วไป
3 นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก 2018-09-11 10:26:04
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
4 นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ 2018-09-13 14:58:19
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
5 นายมานพ เปี้ยพรรณ์ 2018-09-12 14:58:32
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
6 นายฐานิต ศาลติกุลนุการ 2018-09-13 14:17:45
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
7 นายฐิติกร นิธิธนรพี 2018-09-12 11:32:06