ย้อนกลับ

รายละเอียด

หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561
รายละเอียด
ห้อง/สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 19/09/2018 - 19/09/2018
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 จำนวนผู้ลงทะเบียน 12 คน

ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1 รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน 2018-09-18 09:25:23
2 ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 2018-09-18 09:35:05
3 อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ 2018-09-18 09:37:05
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
4 อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ 2018-09-18 09:25:11
5 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 2018-09-12 13:12:13
6 ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี 2018-09-12 13:14:07
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
7 อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล 2018-09-10 12:45:02
8 ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ 2018-09-11 13:59:18
9 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 2018-09-12 13:13:27
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
10 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 2018-09-11 21:29:58
11 ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก 2018-09-12 13:13:05
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
12 ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 2018-09-18 09:35:31