ย้อนกลับ

รายละเอียด

หัวข้อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ (e-Project) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
รายละเอียด
กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ (e-Project) คณะเกษตรศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
เวลา กิจกรรม
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น. กล่าวเปิดโครงการ และชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
10.00 – 11.00 น. นำเสนอการใช้งานบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ (e-Project)
โดย    นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
11.00 – 11.30 น. ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ห้อง/สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 20/08/2018 - 20/08/2018
เวลา 09:00 - 11:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ (e-Project) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” จำนวนผู้ลงทะเบียน 38 คน

ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1 นางปทิตตา กันต์กวี 2018-08-15 11:25:52
งานบริหารทั่วไป
2 นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก 2018-08-16 15:21:32
3 นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย 2018-08-17 13:14:53
4 นางสาวชิดชนก สิทธิกัน 2018-08-17 14:10:55
5 นายกิตติชัย ทิพย์ทา 2018-08-17 14:23:05
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
6 นางสุทธิณี อินถา 2018-08-15 16:18:55
7 นายสมโภชน์ อริยจักร์ 2018-08-15 16:25:57
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ 2018-08-10 15:52:51
9 นางสาวสากันย์ สุวรรณการ 2018-08-15 14:57:27
10 นางสาววิราวรรณ ใจเงิน 2018-08-15 15:05:12
11 นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ 2018-08-15 17:37:07
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
12 นางสาวภูษิตา จันทิมา 2018-08-15 15:20:57
13 นายมานพ เปี้ยพรรณ์ 2018-08-16 14:33:51
14 นางลาลิตยา นุ่มมีศรี 2018-08-16 14:34:05
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
15 นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ 2018-08-16 14:58:40
16 นางวรางคณา กันทะลา 2018-08-16 14:58:58
17 นางอังคณา กีไสย์ 2018-08-16 14:59:10
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
18 นางศุทธินี เตชะ 2018-08-17 13:09:04
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
19 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 2018-08-15 14:48:28
20 นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่ 2018-08-15 14:49:15
21 นายวรากรณ์ ใจยา 2018-08-15 14:49:31
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
22 ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก 2018-08-16 10:14:58
23 อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง 2018-08-16 15:02:38
24 นางแสงดาว แบนซิเกอร์ 2018-08-16 15:21:01
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
25 นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร 2018-08-16 16:04:39
26 อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ 2018-08-16 16:06:06
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
27 นางจุฑามาศ อ่อนประไพ 2018-08-17 14:09:34
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
28 นายจรีเมธ อังกสิทธิ์ 2018-08-17 09:18:39
29 นางสาวพิกุล มูลนิลตา 2018-08-17 09:19:07
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
30 นางนันทรัตน์ ก้อนใจ 2018-08-15 13:40:31
31 นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์ 2018-08-15 13:41:03
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
32 นางสาวศศิรินทร์ อธิมา 2018-08-16 15:19:55
33 นายฐิติกร นิธิธนรพี 2018-08-16 15:20:04
34 นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์ 2018-08-16 15:21:10
ห้องสมุด
35 นางสาวอรพรรณ การคนซื่อ 2018-08-16 15:40:01
36 นางเกศณี ทองเหลื่อม 2018-08-16 15:40:10
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
37 นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย 2018-08-16 15:28:21
38 นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย 2018-08-16 15:28:33