แสดงรายการทั้งหมด

ID หัวข้อ วันที่ เวลา (ลิ้งค์ลงทะเบียน) Print รายชื่อ
135 การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และช่วยวิชาการ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 27/06/2019 09:00-12:00 น. ลงทะเบียน Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
136 การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 27/06/2019 13:30-16:30 น. ลงทะเบียน Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
132 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร และการผลิต Content ให้น่าสนใจบนสื่อ Social Media 26/06/2019 09:00-16:00 น. ลงทะเบียน Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
131 การฝึกอบรม เรื่อง “หลักการทำ Business Model สำหรับโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้” 20/06/2019 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
134 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 19/06/2019 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code