แสดงรายการทั้งหมด

ID หัวข้อ วันที่ เวลา (ลิ้งค์ลงทะเบียน) Print รายชื่อ
187 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 (วาระพิเศษ) 09/06/2020 09:00-12:00 น. ลงทะเบียน Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
185 โครงการวันสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วม ณ ห้อง 401-402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ) 08/06/2020 13:30-16:30 น. ลงทะเบียน Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
186 โครงการวันสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมโดยใช้โปรแกรม ZOOM) 08/06/2020 13:30-16:30 น. ลงทะเบียน Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
184 การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) 28/05/2020 09:00-16:30 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
182 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 08/05/2020 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code